Przedszkole Nr 109 z oddziałami integracyjnymi we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://przedszkole109.edu.wroclaw.pl.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data sporządzenia deklaracji dostępności: 2021-05-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marta Hold-Łukasik,
Marta.Hold-Lukasik@wroclawskaedukacja.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 71 798 67 54.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Nr 109 Nowowiejska 80a

1. Opis dostępności wejścia do budynku
Wejście na obiekt odbywa się furtką od strony skweru na ul. Nowowiejskiej. Przed drzwiami wejściowymi (szerokie drzwi dwuskrzydłowe) znajduje się jednostopniowe podwyższenie. Dopiero za drzwiami, w wąskim przedsionku, znajduje się dzwonek.
2. Opis dostępności korytarzy i pomieszczeń
Budynek przedszkola jest trzypiętrowy, a szatnia usytuowana jest w piwnicy. Dostęp do wszystkich pomieszczeń jest znacznie utrudniony ze względu na konieczność pokonania stromych schodów. W obiekcie nie ma podjazdów ani windy. Natomiast już na poszczególnych piętrach wszystkie korytarze, sale oraz drzwi są przestronne i posiadają odpowiednią szerokość zapewniających swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym. Obiekt nie posiada toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo.
3. Punkt informacyjny dla interesantów
Przy wejściu głównym w placówce, w okolicach parteru, są wyznaczone dyżury pracowników pełniących funkcję punktu informacyjnego dla interesantów. Pracownicy techniczni przedszkola przygotowani są do możliwości oprowadzenia osób z niepełnosprawnościami po obiekcie.
4. Informacje o prawie wstępu z psem asystującym
Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do holu i korytarzy. Warunkiem wejścia na teren obiektu z psem asystującym jest wyposażenie zwierzęcia w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku przedszkola z psem asystującym nie zwalnia osób niepełnosprawnych z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez zwierzę.
5. Utrudnienia
Aktualnie brak jest pochylni zamontowanej przed wejściem głównym do przedszkola windy oraz innych urządzeń, które umożliwiałyby dostęp do wszystkich pomieszczeń.
W jednostce nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W placówce nie ma możliwości z korzystania z tłumacza języka migowego

6. Pomoc w pokonaniu większych barier w budynku
W przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do pomieszczeń przedszkola istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób. Ze względu na ograniczenie dostępności architektonicznej do budynku dla osób niepełnosprawnych ruchowo, prosimy o kontakt telefoniczny lub poprzez pocztę elektroniczną w celu załatwienia niezbędnych spraw.

Data publikacji strony: 2021-05-19.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-19